ทีมทันตแพทย์

ผศ.ทพ.ดร.อธิคม สุรินทร์ธนาสาร

ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมจัดฟันใส

ผศ.ทพ.ดร.อธิคม สุรินทร์ธนาสาร
นพ.ทพ.วรภัทร ตราชู

นพ.ทพ.วรภัทร ตราชู

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ผศ.ทญ.ดร.วรรณกร ศรีอาจ

ผศ.ทญ.ดร.วรรณกร ศรีอาจ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพ.ดร.วรเดช พิชัยอุตกฤษฏ์

ทพ.ดร.วรเดช พิชัยอุตกฤษฏ์

ทันตกรรมบูรณะ

ทพ.พรวิทย์ จารุกิจโสภา

ทพ.พรวิทย์ จารุกิจโสภา

ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทญ.ดร.พรพรรณ จริยวิทยากุล

ทญ.ดร.พรพรรณ จริยวิทยากุล

ทันตกรรมจัดฟัน

ทญ.สุภาวิตา ภคเอกภัทร

ทญ.สุภาวิตา ภคเอกภัทร

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทญ.ออมใจ ฮั่นตระกูล

ทญ.ออมใจ ฮั่นตระกูล

ปริทันตวิทยา (ทันตกรรมโรคเหงือก)

ทญ.พลอยลดา วิทวัสพันธุ์

ทญ.พลอยลดา วิทวัสพันธุ์

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทญ.ธัญสินี คูณาภินันท์

ทญ.ธัญสินี คูณาภินันท์

ทันตกรรมเพื่อความสวยงามและทันตกรรมประดิษฐ์

ทญ.เอมิกา พฤทธิ์ลาภากร

ทญ.เอมิกา พฤทธิ์ลาภากร

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพ.ภูมิพัฒน์ ลีชนะวานิชพันธ์

ทพ.ภูมิพัฒน์ ลีชนะวานิชพันธ์

ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

ทญ.กชรัตน์ นันทเสน

ทญ.กชรัตน์ นันทเสน

ทันตกรรมทั่วไป

ทญ.กันตพร คุณพนิชกิจ

ทญ.กันตพร คุณพนิชกิจ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพ.จิรภัทร จรูญเวชธรรม

ทพ.จิรภัทร จรูญเวชธรรม

ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.กมลธรรม เอกเมธีพันธ์

ทพ.กมลธรรม เอกเมธีพันธ์

ทันตกรรมทั่วไป

ทญ.อรณา อมรชัยยาพิทักษ์

ทญ.อรณา อมรชัยยาพิทักษ์

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทญ.จิณห์นิภา โรจน์สวัสดิ์สุข

ทญ.จิณห์นิภา โรจน์สวัสดิ์สุข

ทันตกรรมทั่วไป

ทญ.ฆโนทัย ฉันทปรีดา

ทญ.ฆโนทัย ฉันทปรีดา

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทญ.คณาพัณณ์ เล็บครุฑ

ทญ.คณาพัณณ์ เล็บครุฑ

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทญ.ดร.สุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี

ทญ.ดร.สุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี

ปริทันตวิทยา (ทันตกรรมโรคเหงือก)

CallAction