ทีมทันตแพทย์

ทพ.ดร.อธิคม สุรินทร์ธนาสาร

ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมใส่ฟัน

ทพ.ดร.อธิคม สุรินทร์ธนาสาร
ทพ.ดร.วรเดช พิชัยอุตกฤษฏ์

ทพ.ดร.วรเดช พิชัยอุตกฤษฏ์

ทันตกรรมบูรณะ

ผศ.ทญ.ดร.วรรณกร ศรีอาจ

ผศ.ทญ.ดร.วรรณกร ศรีอาจ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพ.พรวิทย์ จารุกิจโสภา

ทพ.พรวิทย์ จารุกิจโสภา

ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทญ.ดร.พรพรรณ จริยวิทยากุล

ทญ.ดร.พรพรรณ จริยวิทยากุล

ทันตกรรมจัดฟัน

นพ.ทพ.วรภัทร ตราชู

นพ.ทพ.วรภัทร ตราชู

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ทญ.พลอยลดา วิทวัสพันธุ์

ทญ.พลอยลดา วิทวัสพันธุ์

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทญ. สุภาวิตา ภคเอกภัทร

ทญ. สุภาวิตา ภคเอกภัทร

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทญ. ออมใจ ฮั่นตระกูล

ทญ. ออมใจ ฮั่นตระกูล

ปริทันตวิทยา (ทันตกรรมโรคเหงือก)

ทญ.ธัญสินี คุณาภินันท์

ทญ.ธัญสินี คุณาภินันท์

ทันตกรรมประดิษฐ์